ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

ค้นหาข้อมูล ล้างตัวกรอก

ผลการค้นหา 4 รายการ

การประชุมคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ด้านการส่งเสริมนวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3/2566

วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 เวลา : 13:30 น.
คณะกรรมการ : ด้านการส่งเสริมนวัตกรรมการอุดมศึกษา
ห้องประชุม 3B ชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว.
สอวช.
ข้อมูลเพิ่มเติม

วาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การเชิญบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องฯ ครั้งที่ 3/2566 ในฐานะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิเศษเฉพาะ เรื่องด้านการส่งเสริมนวัตกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 การพิจารณาอนุมัติข้อเสนอการจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมบูรณาการระบบการผลิต (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยศิลปากร

3.2 การพิจารณาอนุมัติข้อเสนอการจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบองค์รวม (หลักสูตรสองภาษา) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 สรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher education sandbox)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

การประชุมคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ด้านการส่งเสริมนวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2/2566

วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 เวลา : 13:30 น.
คณะกรรมการ : ด้านการส่งเสริมนวัตกรรมการอุดมศึกษา
ห้องประชุม Cotton Room ชั้น 7 โรงแรม Avani Sukhumvit
สอวช.
ข้อมูลเพิ่มเติม

วาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การเชิญบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องฯ ครั้งที่ 2/2566 ในฐานะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องด้านการส่งเสริมนวัตกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 การพิจารณาอนุมัติข้อเสนอการจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงพลังงานทดแทนและยานยนต์ไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

3.2 การพิจารณาอนุมัติข้อเสนอการจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

3.3 การพิจารณาอนุมัติข้อเสนอการจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำธุรกิจสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 สรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher education sandbox) และแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบ Sandbox ให้เกิดประสิทธิภาพและผลกระทบสูง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

การประชุมคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ด้านการส่งเสริมนวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1/2566

วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา : 13:00 น.
คณะกรรมการ : ด้านการส่งเสริมนวัตกรรมการอุดมศึกษา
ณ ห้องประชุม 3B ชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สอวช.
ข้อมูลเพิ่มเติม

วาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การเชิญบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องฯ ครั้งที่ 1/2566 ในฐานะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ด้านการส่งเสริมนวัตกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 สรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 การพิจารณาอนุมัติข้อเสนอการจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.2 การพิจารณาอนุมัติข้อเสนอการจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์ หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบินนานาชาติ สถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

การประชุมคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องด้านการส่งเสริมนวัตกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2565

วันที่ : 12 กันยายน 2565 เวลา : 08:00 น.
คณะกรรมการ : ด้านการส่งเสริมนวัตกรรมการอุดมศึกษา
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สอวช.
ข้อมูลเพิ่มเติม

วาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การเชิญบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องฯ ครั้งที่ 1/2565 ในฐานะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ด้านการส่งเสริมนวัตกรรมการอุดมศึกษา

2.2 สรุปผลความก้าวหน้าการพิจารณาข้อเสนอการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษาโดยคณะทำงานเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 การพิจารณาอนุมัติข้อเสนอการจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์การผลิตและพัฒนากำลังคนสาขาฉุกเฉินการแพทย์

3.2 การพิจารณาอนุมัติข้อเสนอการจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์การผลิตบุคลากร High-tech Entrepreneur

3.3 การพิจารณาอนุมัติข้อเสนอการจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์การผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัล

3.4 การพิจารณาอนุมัติข้อเสนอการจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์การผลิตกําลังคนศักยภาพสูงที่มีความรู้เชิงลึกด้านวิทยาศาสตร์และแนวคิดเชิงนวัตกรรม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ