ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

ค้นหาข้อมูล ล้างตัวกรอก

ผลการค้นหา 13 รายการ

การประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ : 19 เมษายน 2566 เวลา : 09:00 น.
คณะกรรมการ : สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม

วาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานและฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
3.1 ความก้าวหน้าร่างระเบียบสภานโยบาย ว่าด้วยการร่วมลงทุนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. ….

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ข้อเสนอนโยบายการกำหนดเงื่อนไขว่าด้วยการสร้างความสามารถทางด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในประเทศอันเกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศของภาครัฐ (Offset)

4.2 การแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการ และการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับนโยบายข้อมูล การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

4.3 ร่างประกาศสภานโยบาย เรื่อง การจัดประเภทหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ 2)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
5.1 ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติสภานโยบาย

5.2 ความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องด้าน การส่งเสริมนวัตกรรมการอุดมศึกษา

5.3 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

5.4 ความร่วมมือกับธนาคารโลก (The World Bank Group: IBRD) เรื่อง การวิเคราะห์และพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของไทย

5.5 รายงานประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

5.6 รายงานประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

การประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 เวลา : 13:30 น.
คณะกรรมการ : สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม

วาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานและฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
3.1 ร่างระเบียบสภานโยบาย ว่าด้วยการร่วมลงทุนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

3.2 ร่างกฎหมายลำดับรองของพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องหารือเชิงนโยบาย
4.1 รายงานดัชนีนวัตกรรมระดับโลกกับพัฒนาการด้านนวัตกรรมของประเทศไทย

กรอบมาตรการการนำ อววน. เพื่อหนุนเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero GHG Emissions ของประเทศไทย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 กรอบวงเงินงบประมาณประจำปีด้านการอุดมศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการแต่งตั้งประธาน กรรมการพิจารณางบประมาณ

5.2 การขยายเวลาดำเนินงานและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหน่วยบริหาร และจัดการทุน

5.3 โครงการผลิตฉุกเฉินการแพทย์บัณฑิต

5.4 ร่างประกาศ และร่างระเบียบสภานโยบาย เกี่ยวกับข้อมูลการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

5.5 การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมใน กสว.

5.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อทราบ
6.1 แผนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของประเทศ พ.ศ. 2566-2570

6.2 รายงานการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจำปี 2564

6.3 รายงานประจำปีของหน่วยงานในกำกับของสภานโยบาย

6.4 ความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องด้านการส่งเสริม นวัตกรรมการอุดมศึกษา

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

การประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ : 11 เมษายน 2565 เวลา : 13:30 น.
คณะกรรมการ : สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม

วาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานและฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การพิจารณาการให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐาน การอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ข้อเสนอการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ ประเทศ

4.2 ข้อเสนอการขยายระยะเวลา และปรับปรุงมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคลสําหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 300%

4.3 โครงการภาคีความร่วมมืออวกาศไทยเพื่อพัฒนาดาวเทียมวิจัยและสํารวจ ดวงจันทร์โดยคนไทยเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของชาติ

4.4 ร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่าด้วย จริยธรรมการวิจัยทั่วไป พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ การวิจัยและข้อกําหนดจริยธรรมการวิจัยซึ่งมีปัญหากับหลักศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน พ.ศ. ....

4.5 (ร่าง) กฎหมายลําดับรองของพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2564

4.6 การแก้ไขระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติ ลักษณะ ต้องห้าม การแต่งตั้งและการพ้นจากตําแหน่งของประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562

4.7 การแต่งตั้งกรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับ พื้นที่ (บพท.)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
5.1 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษาในความ รับผิดชอบของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

5.2 (ร่าง) รายงานสถานการณ์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564

5.3 ความก้าวหน้าการเสนอแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคน ของประเทศ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

5.4 แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2564-2565

5.5 รายงานประจําปีคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) และกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

การประชุม สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564

วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 13:30 น.
คณะกรรมการ : สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม

วาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานและฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 กรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรมของประเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3.1.1 กรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษาในความรับผิดชอบของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และระบบ การจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ตามกรอบวงเงินดังกล่าว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3.1.2 กรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ ประเทศ และระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการ ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามกรอบวงเงินดังกล่าว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3.2 การแต่งตั้งประธานกรรมการพิจารณางบประมาณด้านการอุดมศึกษา และ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3.2.1 การแต่งตั้งประธานกรรมการพิจารณางบประมาณด้านการอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3.2.2 การแต่งตั้งประธานกรรมการพิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3.3 ร่างระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แห่งชาติ ว่าด้วยการร่วมลงทุนในโครงการซึ่งนําผลงานวิจัยและนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. ....

3.4 การกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล การสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

3.5 แผนกลยุทธ์การวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของ ประเทศระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนพัฒนากําลังคนภาค การเกษตรของประเทศ (พ.ศ. 2566-2575)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ความก้าวหน้าในการจัดตั้งสํานักงานเร่งรัดการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม ความสามารถการแข่งขันและการพัฒนาพื้นที่ (องค์การมหาชน)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

การประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564

วันที่ : 15 กันยายน 2564 เวลา : 14:00 น.
คณะกรรมการ : สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม

วาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานและฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ความก้าวหน้าวาระแห่งชาติการพัฒนาเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy (BCG)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

4.1.1 (ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2566-2570

4.1.2 (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
พ.ศ. 2566-2570

4.2 (ร่าง) ประกาศสภานโยบาย เรื่อง การจัดประเภทหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม

4.3 แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

4.4 ข้อเสนอการจัดระบบการบริหารและจัดการทุนด้านวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และ (ร่าง) ข้อเสนอรูปแบบการแยกหน่วยบริหารและจัดการทุนเฉพาะด้านออกจาก สอวช.

4.5 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561-2570 (ดำเนินการต่อเนื่องในระยะที่ 2 พ.ศ. 2565 - 2570)

4.6 (ร่าง) รายงานการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจำปี 2564: การฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด-19 สู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

การประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ : 17 กรกฎาคม 2564 เวลา : 10:00 น.
คณะกรรมการ : สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม

วาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานและฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ความก้าวหน้าวาระแห่งชาติการพัฒนาเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy (BCG)

3.2 การสนับสนุนทุนนวัตกรรมสําหรับ SMEs

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 กรอบยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

4.1.1 กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 2566 - 2570

4.1.2 ตัวอย่าง “โครงการภาคีความร่วมมืออวกาศไทย: ดาวเทียมสํารวจพื้นพิภพ โดยคนไทยเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของชาติ (2565 – 2567)”

4.3 นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทุนพัฒนากําลังคน การอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ

4.4 การจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox)

4.4 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2564-2570)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
5.1 ความก้าวหน้าการพัฒนาระบบสารสนเทศกลาง ววน.

5.2 ความก้าวหน้าในการดําเนินงานของคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องด้านการ ส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรมและการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎและระเบียบ

5.3 รายงานประจําปี 2563 สอวช.

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
1 2 3