ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

ค้นหาข้อมูล ล้างตัวกรอก

ผลการค้นหา 2 รายการ

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม วัฒนชัย ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม

วาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานและฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างแนวการปฏิบัติเพื่อการจัดตั้งและดำเนินการนิติบุคคลเพื่อร่วมลงทุน (Holding Company) ของสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยของรัฐ

4.2 การส่งเสริมและพัฒนายานยนต์สมัยใหม่

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม

วาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานและฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 มติสภานโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ด้านการส่งเสริมระบบนิเวศ นวัตกรรม และการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎและระเบียบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 กรอบการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation ecosystem) ของประเทศ ปี 2570

3.2 นโยบายส่งเสริม University Holding Company

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ