ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

การประชุมคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องด้านการส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรม และการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎและระเบียบ ครั้งที่ 1/2564

14:00 น.
2 มิถุนายน 2564
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม วัฒนชัย ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom
วันที่ : 2 มิถุนายน 2564
เวลา : 14:00 น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม วัฒนชัย ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • รายงานการประชุมกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง 1/2564
  • สไลด์กรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง 1/2564
  • วาระกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง 1/2564

วาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานและฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรม
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างแนวการปฏิบัติเพื่อการจัดตั้งและดำเนินการนิติบุคคลเพื่อร่วมลงทุน (Holding Company) ของสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยของรัฐ

4.2 การส่งเสริมและพัฒนายานยนต์สมัยใหม่
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

การประชุมคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องด้านการส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรม และการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎและระเบียบ ครั้งที่ 1/2564

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานและฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรื่องเดิม
ตามคําสั่งสภานโยบายที่ 2/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ด้านการส่งเสริมระบบนิเวศ นวัตกรรม และการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎและระเบียบ กําหนดว่าในกรณีที่จําเป็น คณะกรรมการอาจเชิญบุคคล ในบัญชีรายชื่อที่สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้เข้าร่วมเป็นครั้ง คราวก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ผู้ซึ่งได้รับเชิญมาประชุมมีฐานะเป็นกรรมการสําหรับการประชุมครั้งที่ได้รับเชิญนั้น
ทั้งนี้ สภานโยบายฯ มีมติเห็นชอบบัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ เพื่อเชิญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องในฐานะกรรมการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 จํานวน 11 ท่าน

การดําเนินงาน
คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 มอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการฯ หารือกับประธานกรรมการเพื่อเชิญบุคคลตามบัญชีรายชื่อเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการเป็นครั้งคราว
การประชุมคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ด้านการส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรม และการพัฒนาปรับปรุง กฎหมาย กฎและระเบียบ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 จึงเห็นควรให้เชิญบุคคลซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญที่ เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม จํานวน 4 ท่าน ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเข้าร่วมประชุม ดังนี้

  1. นายเข็มชัย ชุติวงศ์
  2. นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
  3. นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์
  4. นายพณชิต กิตติปัญญางาม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563

คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องด้านการส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรม และการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎและระเบียบ ได้มีการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 – 16.00 น. ต่อมาฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทํารายงานการประชุม และแจ้งเวียนให้กรรมการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีกรรมการ ขอแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

เรื่องเดิม

สอวช. มีหน้าที่รับผิดชอบงานวิชาการของสภานโยบายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและการบูรณา การด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้าน อววน. ที่ผ่านมา สอวช. ได้จัดทําข้อเสนอนโยบายการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนา พร้อมทั้งเสนอมาตรการและ กลไกเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจนวัตกรรม โดยตั้งเป้าหมายหลักไว้ 3 ประการ ได้แก่ 1) การลงทุนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 2 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน ประเทศ หรือ GDP 2) การสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (IDE : Innovation Driven Enterprise) ที่มีรายได้มากกว่า 1,000 ล้านบาท จํานวน 1,000 ราย และ 3) การส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมที่มีสินค้านวัตกรรมมูลค่า สูงในตลาดโลก จํานวน 5 ราย จากการจัดอันดับ Fortune Global 500 Biggest Company

การดําเนินงาน

สอวช. ได้จัดทํากรอบการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการสร้าง IDE เสนอต่อคณะกรรมการพิเศษ เฉพาะเรื่องฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการ สร้าง IDE ซึ่งประกอบด้วย 4 กลไกหลัก ได้แก่ 1) IDE Accelerator ได้แก่ มาตรการส่งเสริมการจัดตั้งและการดําเนินงาน ของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยในรูปแบบ Holding Company และมาตรการส่งเสริมอุทยาวิทยาศาสตร์ให้เป็นหน่วยงาน ที่มีบทบาทสําคัญในการเร่งสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม 2) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม ได้แก่ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจนวัตกรรมหมายเลข 1 (Route #1 Innovation Economic Corridor) การส่งเสริมการ ดําเนินงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านนวัตกรรม ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation หรือ EECi) 3) การผลักดันเชิงยุทธศาสตร์ในสาขา อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ การพัฒนาและส่งเสริมยานยนต์สมัยใหม่ 4) มาตรการส่งเสริมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ นิเวศนวัตกรรม ได้แก่ มาตรการด้านการตลาด การปลดล็อคกฎหมายและระเบียบ และการสร้างแรงจูงใจด้านการเงินและภาษี รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิจัยและนวัตกรรมที่จําเป็นของประเทศ

ขณะนี้ สอวช. ได้เร่งผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายโดยดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่มีบทบาทรับผิดชอบโดยตรง โดยมีความคืบหน้าของมาตรการที่สําคัญ ดังนี้

1) มาตรการส่งเสริมการจัดตั้งและการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยในรูปแบบ Holding Company: สอวช. ได้หารือร่วมกับ 5 มหาวิทยาลัย และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และได้จัดทําร่างแนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดตั้งและดําเนินการนิติบุคคลเพื่อร่วมลงทุน (Holding Company) ของ สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยของรัฐ เพื่อสร้างความเข้าใจ ความตระหนักถึงข้อควรระวัง และให้แนวทางที่มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยควรใช้ในการพิจารณาอย่างรอบคอบ

2) การจัดตั้งกองทุนนวัตกรรม (Innovation Fund) : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) สอวช. สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ร่วมกันจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนนวัตกรรม โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมใน ลักษณะ Matching Fund และการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีสําหรับบริษัทขนาดใหญ่ที่บริจาคเงินเข้ากองทุน โดยขณะนี้หลักการของข้อเสนอฯ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) และ สอท. อยู่ ระหว่างจัดตั้งกองทุนนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

3) มาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย : สอวช. อยู่ระหว่างจัดทําข้อเสนอในการปรับปรุงบัญชีนวัตกรรมผ่าน การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยกลไกการสร้างตลาดภาครัฐเป็นเครื่องมือทางนโยบายในการส่งเสริมการวิจัยและ นวัตกรรมของประเทศ สร้างความสามารถในการแข่งขัน ลดการนําเข้าและสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ

4) ระเบียงเศรษฐกิจนวัตกรรมหมายเลข 1 (Route #1 Innovation Economic Corridor) : เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพจากข้อได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ โอกาสจากกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ อาทิ กรอบความร่วมมือ แม่โขง-ล้านช้าง และ กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) และศักยภาพของ Innovation Hub ระดับพื้นที่ที่จะกระจาย โอกาส และหนุนนําการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค โดยมีแนวทางการพัฒนาที่มุ่งเน้นการนํา อววน. ไปเป็นกลไกสําคัญ เพื่อปรับเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานเพื่อการผลิตสินค้าและบริการมูลค่าสูง ทั้งนี้ สอวช. ได้จัดทํากรอบแนวคิดในการพัฒนา และจะจัดทําข้อเสนอนโยบายเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจนวัตกรรมหมายเลข 1 ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องเดิม

สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ได้เห็นชอบในหลักการของการส่งเสริมการร่วมลงทุนรัฐและเอกชนโดยกลไกนิติบุคคลเพื่อร่วมลงทุน (Holding Company) และได้มอบหมายคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ด้านการส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรม และการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎและระเบียบให้ดําเนินการผลักดันในเชิงนโยบาย

ต่อมา คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ได้มีมติ เห็นชอบต่อนโยบายการส่งเสริม University Holding Company ตามที่ สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องฯ เสนอ และมอบหมายให้ สอวช. ดําเนินการและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) จัดทํา Guideline เพื่อเป็นแนวทางการดําเนินการจัดตั้ง University Holding Company 2) จัดทํารายละเอียดข้อเสนอให้มหาวิทยาลัยสามารถนําเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปร่วมลงทุนใน ธุรกิจนวัตกรรมได้ และ 3) ประสานมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ให้เอื้อต่อการลงทุนในธุรกิจ นวัตกรรม

การดําเนินงาน

เพื่อดําเนินการตามมติของคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องฯ สอวช. จึงได้จัดทําแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยของรัฐ นําไปใช้ในการจัดตั้งและดําเนินงานนิติบุคคลเพื่อร่วมลงทุน ได้อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส อันนําไปสู่การเพิ่มจํานวนธุรกิจนวัตกรรม ก่อให้เกิดการสร้างรายได้และการจ้างงานเพิ่ม มากขึ้นในประเทศ

เรื่องเดิม

สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดทํา สมุดปกขาว “การส่งเสริมและพัฒนายานยนต์สมัยใหม่” (Next-Generation Automotive : Promotion and Development) โดยศึกษาข้อมูลในประเทศไทยและกรณีศึกษาจากต่างประเทศ และประชุมหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักที่เกี่ยวข้องถึงประเด็นปัญหาอุปสรรคความท้าทายและข้อจํากัดทิศทางการพัฒนาและการ กําหนดแผนยุทธศาสตร์ของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ จัดสัมมนาเพื่อนําเสนอและวิพากษ์ (ร่าง) สมุดปกขาว ต่อมาคณะอนุกรรมาธิการยานยนต์ไฟฟ้า ภายใต้คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร มีมติเห็นชอบใน หลักการของสมุดปกขาว “การส่งเสริมและพัฒนายานยนต์สมัยใหม่” และให้นําข้อมูลผนวกเป็นเนื้อหาสําคัญใน รายงานผลการศึกษานโยบายยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย ในเดือนกันยายน 2563 โดยเนื้อหาหลายส่วนมีความ สอดคล้องกับรายงานการศึกษา เรื่อง ยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจัดทําโดยคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สอดคล้องกับทิศทางนโยบายของคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติในการก้าวสู่การ เป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สําคัญของโลก โดยมีกําลังการผลิตยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ (Zero Emission Vehicle : ZEV) อย่างน้อย 30% ของการผลิตในปี 2573 ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะนําพา ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ํา (Low-carbon Society) ในอนาคต

การดําเนินงาน

สอวช. ได้ศึกษาวิจัยและขับเคลื่อนเชิงนโยบายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางการส่งเสริมและ พัฒนายานยนต์สมัยใหม่ ดังนี้

1. สมุดปกขาว“การส่งเสริมและพัฒนายานยนต์สมัยใหม่”ที่มีการเสนอให้มีการกําหนดเป้าหมายระยะสั้น กลาง และยาว รวมถึงข้อเสนอแนะนโยบายและกลไกการดําเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่ง สอวช. ดําเนินการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบประกอบระเบียบวาระที่ 4.2)

2. ข้อเสนอมาตรการส่งเสริมและพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า (Autonomous, Connected, Electric and Shared Vehicles : ACES) ด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.)
2.1 การสร้างตลาดในช่วงแรกเริ่ม ด้วยการสนับสนุน ด้านการสร้างตลาดภาครัฐ และ การทําวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (Research & Development & Innovation: RDI, for Government Demand) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อเป็น Pilot Innovation Procurement ในการส่งเสริมนวัตกรรมของ ยานยนต์สมัยใหม่

1) โครงการนําร่องของ กระทรวง อว.

  • เสนอให้หน่วยงานในสังกัดอว.สนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ไทยประเภท ZEV ไม่น้อยกว่า 30% ของงบประมาณ โดยจะต้องซื้อจากนิติบุคคล ที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทย ไม่น้อยกว่า 51% ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงบุคคลธรรมดา โดยกําหนดให้ผลิตภัณฑ์ต้องมีสัดส่วนการใช้ Local Content 40% ในปัจจุบัน และเพิ่มขึ้นเพื่อให้ไปสู่ 80% ในปี 2573 เพื่อส่งเสริมให้เกิด การผลิตและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ไทย ซึ่งในปัจจุบัน แม้ว่าจะมีกลไกที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานในด้านดังกล่าวตามรายการด้านล่าง แต่ก็ยังจําเป็นที่ จะต้องมีการกําหนดสัดส่วน Local Content ให้มีความชัดเจนมากขึ้น

−กฎกระทรวง พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ กําหนดให้มีการจัดซื้อจาก SME สัญชาติไทย (SME ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อไว้กับสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม หรือ สสว.) ไม่น้อยกว่า 30% ของวงเงินจัดซื้อฯ ในหมวดที่กําหนด และ จัดซื้อฯ จาก SME ในจังหวัดเดียวกันก่อน

−กฎกระทรวง พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ กําหนดให้หน่วยงานรัฐ จัดซื้อจัดจ้าง พัสดุที่ผลิตในไทย (สินค้ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์ Made in Thailand ที่รับรองโดยสภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท.) ไม่น้อยกว่า 60% ของพัสดุที่จะใช้

−กฎกระทรวง พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างสินค้าในบัญชี นวัตกรรมไทยด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (สินค้า/บริการ ในบัญชีนวัตกรรมไทย ผ่าน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรม) โดยสํานักนายกรัฐมนตรี ไม่น้อย กว่า 30% ของงบประมาณเป็นภาคบังคับ และสําแดงเหตุผลของการไม่ซื้อมาให้สํานัก งบประมาณทราบ

−การสนับสนุนทุนสําหรับผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามโจทย์ ความต้องการของภาครัฐ
หรือความต้องการจากภาคเอกชนที่มีตลาดใหญ่ (Thailand Business Innovation Research: TBIR) โดยสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ สกสว.

  • เสนอให้มีการกําหนดและปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยจัดทําหลักการเพื่อกําหนดหรือ แก้ไขกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น การกําหนดราคากลางยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตใหม่และยาน ยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง การซื้อขายไฟฟ้า การติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า ร่วมกับ Solar Rooftop ในพื้นที่หน่วยงานราชการ และเปิดขายไฟฟ้าให้ผู้ใช้งานทั่วไป เป็นต้น

2.2 การพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม (Research & Development & Innovation: RDI) ของยานยนต์สมัยใหม่

1) การส่งเสริมและพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า (EV Conversion and EV New Design)
ก. การร่วมศึกษาวิจัยเพื่อจัดทํานโยบายการส่งเสริมการใช้งานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการกําหนดจํานวนหรือ
เป้าหมายสัดส่วนการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (เช่น จํานวน EV Conversion ในพื้นที่ EEC, การวิ่งไม่ติดเวลาเข้า กทม. ของรถบรรทุกไร้มลพิษ, การกําหนดให้ค่าใช้จ่ายด้านการเสียภาษีจะแปรผันตามปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์ เช่น ยานยนต์ไร้ มลพิษเสียภาษีน้อยหรือไม่เสียภาษี, และการเตรียมการในการกําหนดโซนสะอาด Clean AirZone ในอนาคต เป็นต้น)
ข. การสนับสนุนทางการเงินและไม่ใช่การเงิน
2) การสนับสนุนทางการเงิน โดยให้หน่วยบริหารและจัดการทุนภายใต้กระทรวง อว. จัดทํา Research & Development & Innovation Roadmap เพื่อใช้เป็นแนวทางการให้ทุน สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพของประเทศ (เช่น การให้ทุน วิจัยเพื่อการทํา Prototype การหา Best Practice และการจัดทําคู่มือและมาตรฐาน ด้านคุณภาพและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง)
3) การสนับสนุนที่ไม่ใช่การเงิน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีในสถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษา ให้คําปรึกษาด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ค. การถ่ายทอดความรู้ด้านSystemIntegrationการปรับปรุงหลักสูตรและการสนับสนุน Talent Mobility เช่น การพัฒนากําลังคนจากสถาบันวิจัย/สถาบันการศึกษาไปยังบริษัท

2) ระบบกักเก็บพลังงาน และชิ้นส่วนอุปกรณ์ (Battery, Part/Components)
ก. การร่วมศึกษาวิจัยเชิงนโยบายเพื่อจัดทําข้อเสนอมาตรการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีการ นําเข้าชิ้นส่วน (1-3 ปี Grace Period) และการแยกการสนับสนุนอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ แพ็ค (Battery Pack/Assembly Industry) และอุตสาหกรรมแบตเตอรี่เซลล์ (Battery Cells Industry)
ข. การพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม(Research&Development & Innovation: RDI) เพื่อสร้างให้เกิดอุตสาหกรรม เช่น ด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D), ด้านการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยี (Technology Acquisition), ด้านการพัฒนาต่อยอด เทคโนโลยีจากต่างประเทศ (Technology Localization), ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer), การทําให้เป็นอุตสาหกรรม (Industrialization) และการขยายขนาด (Scale Up)

3) การสนับสนุนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์สมัยใหม่ Autonomous, Connected, and Shared Vehicles โดยมีหน่วยงานร่วมดำเนินการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี้ (ก) หน่วยงานรัฐ ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (สกพอ.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.). สอวช. (ข) สถาบันการศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และ (ค) หน่วยงานเอกชน ได้แก่ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด และ AV consortium ของ สวทช. และ บริษัทเอกชน ใน CAV Alliance ของสถาบันยานยนต์อย่างน้อย 20 บริษัท โดยกำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมด้านการทดสอบที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น 
ก. การสนับสนุนการสร้างสนามทดสอบ CAV Proving Ground (PPP) เพื่อการพัฒนาในด้านต่างๆ รองรับการใช้งานในอนาคต เช่น Testing of Products, Tech. Development, Tech. Localization, Law and Regulations 
ข. Connected and Autonomous, Shared Vehicles เช่น Demonstration Project (PPP), Show case of BKK, EEC. 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)