ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

หน้าแรก

สภานโยบายอุดมศึกษา

สภานโยบายการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ

สภานโยบายการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ

อำนาจหน้าที่

เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์

และแผนด้านการอุดมศึกษา

ผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนอื่น ๆ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ

ติดตามและประเมินผล

การดำเนินการตามนโยบาย

จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์และแผนด้านการอุดมศึกษา
รวมทั้งแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

ข่าวสารและกิจกรรม