ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

สภานโยบายอุดมศึกษา

National Higher Education,

Science, Research and Innovation Policy Council

National Higher Education,

Science, Research and Innovation Policy Council

อำนาจหน้าที่

เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์

และแผนด้านการอุดมศึกษา

ผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนอื่น รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ

ติดตามและประเมินผล

การดำเนินการตามนโยบาย

จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์และแผนด้านการอุดมศึกษา รวมทั้งแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

News and Event