ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (FUTURIUM)

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
17 มิถุนายน 2567

โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (FUTURIUM)

          องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ดำเนินโครงการ “ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (FUTURIUM)” ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ ตัวอาคารออกแบบตามแนวคิด Infinity Shape สูง 4 ชั้น มีพื้นที่อาคาร รวม 37,700 ตารางเมตร  เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยและของโลก ที่เหมาะสมกับผู้เข้าชมทุกเพศ ทุกระดับการศึกษา และทุกระดับอายุ เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ประสบการณ์ด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรม กับบุคลากร นักวิจัย ผู้ประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งในการกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ สร้างจิตวิทยาศาสตร์ ให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำไปสู่การประยุกต์ สร้างสรรค์นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ให้กับประเทศ เป็นแหล่งให้ความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์แก่เยาวชน เกี่ยวกับอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อค้นพบตัวเอง และพิจารณาถึงการเลือกศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

          อีกทั้งยังเป็นสถานที่สำหรับการแสดงผลงานวิจัย และพัฒนาต้นแบบของนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ภาคเอกชนหรือภาครัฐ นำไปประยุกต์ใช้ พัฒนาต่อยอด หรือนำสู่การประกอบการเชิงธุรกิจต่อไปจนเกิดธุรกิจใหม่ ผู้ประกอบการรายใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งผลดีต่อการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม การพาณิชย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศในอนาคต