ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

การประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566

09:00 น.
19 เมษายน 2566
ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วันที่ : 19 เมษายน 2566
เวลา : 09:00 น.
ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • ใบนำวาระสภานโยบาย 1/2566
  • สไลด์สภานโยบาย 1/2566
  • รายงานการประชุมสภานโยบาย 1/2566

วาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานและฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
3.1 ความก้าวหน้าร่างระเบียบสภานโยบาย ว่าด้วยการร่วมลงทุนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. ….
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ข้อเสนอนโยบายการกำหนดเงื่อนไขว่าด้วยการสร้างความสามารถทางด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในประเทศอันเกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศของภาครัฐ (Offset)

4.2 การแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการ และการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับนโยบายข้อมูล การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

4.3 ร่างประกาศสภานโยบาย เรื่อง การจัดประเภทหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ 2)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
5.1 ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติสภานโยบาย

5.2 ความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องด้าน การส่งเสริมนวัตกรรมการอุดมศึกษา

5.3 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

5.4 ความร่วมมือกับธนาคารโลก (The World Bank Group: IBRD) เรื่อง การวิเคราะห์และพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของไทย

5.5 รายงานประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

5.6 รายงานประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ