ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

การประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2567

09:00 น.
29 มกราคม 2567
ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล
วันที่ : 29 มกราคม 2567
เวลา : 09:00 น.
ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • ใบนำวาระสภานโยบาย 2/2567
  • สไลด์สภานโยบาย 2/2567
  • รายงานการประชุมสภานโยบาย 2/2567 (รอรับรองรายงาน)

วาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานและฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 แนวทางการขับเคลื่อนการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตาม นโยบายนายกรัฐมนตรี

3.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องด้านการส่งเสริมนวัตกรรม การอุดมศึกษา กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง

3.3 หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา และเพื่อการให้บริการทาง วิชาการของสถาบันอุดมศึกษา ที่ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

3.4 การแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนหน่วยงาน กรรมการผู้แทน สถาบันอุดมศึกษา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (วาระลับ เอกสารแจกในที่ประชุม)

3.5 (ร่าง) ระเบียบสภานโยบาย ว่าด้วยการประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ….
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 กรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษาในความรับผิดชอบของกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

4.2 ความก้าวหน้าข้อเสนอนโยบายการกำหนดเงื่อนไขว่าด้วยการสร้าง ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในประเทศอันเกิดจาก การจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศของภาครัฐ (Offset)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 แผนการดำเนินงานของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรมแห่งชาติ