ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 3/2565

11:00 น.
4 กรกฎาคม 2565
ระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom
วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565
เวลา : 11:00 น.
ระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom
สำนักงานสภานโยบายอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 3-2565

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2565

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2565

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 3.1 บทบาทของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ ของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ