ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

10 สิงหาคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • เอกสารประกอบ

นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563