ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

การจัดตั้งองค์กรนิติบุคคลเพื่อประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
20 พฤษภาคม 2567

การจัดตั้งองค์กรนิติบุคคลเพื่อประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

     ตามที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ สทป. (Defence Technology Institute : DTI) ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานตามพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562 โดยให้อำนาจ สทป. ในการจัดตั้งองค์กรนิติบุคคลร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตยุทโธปกรณ์ให้กับหน่วยงานของรัฐ และลดการนำเข้าของยุทโธปกรณ์ทางการทหารและการรักษาความมั่นคง อันเป็นสาเหตุให้ประเทศสูญเสียงบประมาณจากการนำเข้าเพื่อจัดซื้อยุทโธปกรณ์เป็นจำนวนหลายพันล้านบาทในแต่ละปีงบประมาณ ดังนั้น การผลิตยุทโธปกรณ์ได้ภายในประเทศจากองค์กรนิติบุคคลสัญชาติไทยจะนำมาซึ่งการลดการขาดดุลทางการค้าจากเงินที่ประเทศต้องสูญเสียไปในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศในแต่ละปี
     ด้วยเหตุนี้ สทป. จึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพในการผลิตยุทโธปกรณ์สำหรับใช้เองภายในประเทศ โดยเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง โดยเฉพาะในด้านการส่งออกอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมถึงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษที่ 11 (S-curve 11) โดยใช้สภาวะแวดล้อมที่ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้สามารถเพิ่มผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมได้ โดย สทป. ได้ดำเนินโครงการร่วมทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ในการร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนที่มีศักยภาพในการผลิตยุทโธปกรณ์ที่ราชการและหน่วยงานของรัฐจำเป็นต้องใช้งาน เพื่อลดการขาดดุลทางการค้าจากการซื้อยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ  
     ในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้มีมติเห็นชอบหลักการผลิตและขายยานเกราะล้อยางแบบ 4x4 เพื่อให้ สทป. สามารถดำเนินการร่วมกับภาคเอกชนในการจัดตั้งองค์กรนิติบุคคลเพื่อผลิตและขายยานเกราะล้อยางแบบ 4x4 และเห็นชอบให้ สทป. เป็นผู้ดำเนินการเจรจาและขายยุทโธปกรณ์ให้กับรัฐบาลต่างประเทศ โดยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาล 

ในปัจจุบัน สทป. ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลร่วมกับบริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด ในนาม “บริษัท ไทยดีเฟนส์อินดัสตรี จำกัด”

     ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและความมั่นคงในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ สทป. ตามมาตรา 22 (2) (4) และตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562 นั้น สทป. จึงได้สนับสนุนโครงการยานเกราะล้อยาง 4x4 ของบริษัท ชัยเสรีฯ ในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างเป็นรูปธรรม