ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมอาหารอยุธยาเมืองท่าแห่งตะวันออก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
13 พฤษภาคม 2567

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมอาหารอยุธยาเมืองท่าแห่งตะวันออก

โครงการวิจัยเรื่อง “การยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมอาหารอยุธยาเมืองท่าแห่งตะวันออก” “อยุธยา” อดีตราชธานีมายาวนานกว่า 417 ปี ซึ่งเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ เมืองของพหุวัฒนธรรมที่รวบรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากการที่เป็น “เมืองท่าแห่งตะวันออก”

          อยุธยาเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้า เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง รวมถึงได้รับอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมอาหารมาจากต่างประเทศ ซึ่งส่งผลต่อให้เป็นจุดกำหนดของอาหารไทยสืบมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารอยุธยาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวจากภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด 19 (COVID-19) และเพื่อนำไปสู่การขยายผลและใช้เป็นต้นแบบที่จะสามารถนำไปใช้สำหรับขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างเป็นรูปธรรม
          โดยการวิจัยชุดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมอาหารอยุธยาเมืองท่าแห่งตะวันออกที่สอดคล้องกับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย และจัดทำรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมอาหารอยุธยาเมืองท่าแห่งตะวันออก รวมถึงจัดทำแนวทางการยกระดับอาหารอยุธยาสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมอาหารอยุธยาเมืองท่าแห่งตะวันออก ซึ่งมีระเบียบวิธีวิจัยในเชิงบูรณาการระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ
          โดยผลลัพธ์ของโครงการทำให้เกิดการส่งเสริมอาชีพใหักับคนในชุมชนได้มีส่วนในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร รักษาอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไป พร้อมทั้งสามารถนำแนวทางทางการยกระดับอาหารอยุธยาสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมอาหารอยุธยาเมืองท่าแห่งตะวันออกไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง และเป็นการพัฒนาทางกายภาพที่รองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมอาหารอยุธยาเมืองท่าแห่งตะวันออกไปใช้ในการพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่จริง เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวสู่ชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มากขึ้น พร้อมทั้งสืบสานวัฒนธรรมอาหารไทยมิให้สูญหายไป นำไปสู่การพัฒนาและต่อยอดเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่สำคัญของประเทศไทย