ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
15 เมษายน 2567

โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

     เศรษฐกิจชุมชนถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากประชากรไทยส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นมากกว่าอยู่ในเมือง ดังนั้นการสร้างฐานรากของเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน ก็จะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีศักยภาพด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับการดำรงชีวิตและธุรกิจของคนในชุมชน จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างยั่งยืน สามารถนำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ในการทำธุรกิจ สร้างอาชีพ รวมถึงต่อยอดไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้  
     โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Technology transfer for social and community development) เป็นแผนงานที่ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีหรืองานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชนในหลากหลายมิติ เช่น การดำรงชีพ สุขภาพ การแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ การสร้างอาชีพ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้ในชุมชน เพิ่มศักยภาพของคนในท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ในโครงการยังมีกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนการสร้างธุรกิจใหม่ในชุมชน ผ่านกระบวนการบ่มเพาะ 

โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้ามามีส่วนช่วยผู้ประกอบการชุมชนลดความเสี่ยงในการตั้งธุรกิจ และสามารถต่อยอดทางธุรกิจเองได้อย่างยั่งยืน

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชน และสร้างผู้ประกอบการชุมชนที่มีพื้นฐานจากเทคโนโลยีและงานวิจัยในการทำธุรกิจ ผลผลิตของโครงการช่วยให้เกิดการนำเทคโนโลยีและงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชน และเกิดการสร้างผู้ประกอบการชุมชนที่มีพื้นฐานจากเทคโนโลยีและงานวิจัยในการทำธุรกิจ พร้อมกันนั้นผลลัพธ์ของโครงการนี้ยังทำให้เกิดการนำเทคโนโลยีและงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชน จำนวนและเกิดผู้ประกอบการชุมชนที่มีพื้นฐานจากเทคโนโลยีและงานวิจัยในการทำธุรกิจ