ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

ยกระดับผลิตภาพ สร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมและดึงดูดการค้า การลงทุนจากต่างประเทศ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
11 มีนาคม 2567

ยกระดับผลิตภาพ สร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมและดึงดูดการค้า การลงทุนจากต่างประเทศ

กรมวิทยาศาสตร์บริการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการโดยดำเนินการพัฒนาความสามารถของห้องปฏิบัติการให้ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในแต่ละผลิตภัณฑ์หรือบริการ และขยายไปสู่การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์/บริการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่คุณภาพของสินค้า และการพัฒนาสู่การเป็นหน่วยตรวจสอบสินค้า/บริการอ้างอิงระดับประเทศ พร้อมกับการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ

          ผลกระทบที่ได้รับจากโครงการช่วยให้เกิดการใช้ประโยชน์จากห้องปฏิบัติการที่นักวิจัยพัฒนาวิธีการทดสอบขึ้นมาในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร วัสดุสัมผัสอาหาร เคมี กระจก วัสดุก่อสร้าง เยื่อและกระดาษ ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้มาใช้บริการห้องปฏิบัติการ โดยเป็นรายการทดสอบใหม่และเทคนิคใหม่ที่ให้บริการลูกค้า 38 รายการ ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ 35 ครั้ง ทดสอบผลิตภัณฑ์ได้ตามมาตรฐานและได้รับรองมาตรฐาน ISO 17025 จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งงานวิจัยมีระยะเวลการพัฒนาวิธีทดสอบและการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบจะใช้ระยะเวลาในการทดสอบและรายงานผล ภายในระยะเวลา 1 ปี จึงแสดงผลได้เพียงเท่านี้ แต่ระยะต่อไปจะมีการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบมากขึ้น และมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบ ววน. จำนวน 693 ราย เกิดความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
          พร้อมทั้งนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพระดับส่งออกและทำให้อุตสาหกรรมของประเทศได้รับการพัฒนา เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ก่อให้เกิดมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์และขายในประเทศเพิ่มขึ้น และช่วยให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการตรวจสอบความปลอดภัย ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการผลิต และช่วยส่งเสริมเความเข้มแข็งให้กับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) ด้วยการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบรายการใหม่ที่น่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์