ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

จุลินทรีย์ควบคุมโรคเน่าในแคนตาลูป

22 เมษายน 2567

จุลินทรีย์ควบคุมโรคเน่าในแคนตาลูป

          ปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกแคนตาลูปที่พบในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการปลูกแคนตาลูปมากเป็นอันดับ 3 ของไทย จะเป็นเรื่องโรคและแมลง ทำให้เกษตรกรต้องมีการใช้สารเคมีในการกำจัดเชื้อโรคและแมลง อีกทั้งมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกไม่ให้ซ้ำที่เดิมเป็นการป้องกันการเกิดโรค หรือมีการจัดทำโรงเรือนเพื่อป้องกันโรคและแมลง และมีการพักดินเพื่อป้องกันการสะสมเชื้อโรค 

การศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ควบคุมโรคพืช โดยการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์หรือจุลินทรีย์แบบผงละลายน้ำ (พด.14) เป็นแนวทางหนึ่งในการยับยั้งการเจริญของเชื้อโรค และแก้ปัญหาระยะยาวที่จะช่วยลดต้นทุนในการผลิตและลดปริมาณการใช้สารเคมี เป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกรในการควบคุมและป้องกันการเกิดโรคเน่าในแคนตาลูป อีกทั้งยังเป็นวิธีการที่เหมาะสมคุ้มค่าและสามารถควบคุมโรคได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

           นอกจากนั้นเกษตรกรผู้ปลูกแคนตาลูปสามารถลดต้นทุนในการใช้สารเคมีกำจัดโรคพืชได้ และช่วยให้ผลผลิตแคนตาลูปกับเมล่อนที่มีความปลอดภัยจากยากำจัดโรคกับแมลง สร้างความปลอดภัยให้แก่เกษตรกรและผู้บริโภคได้ รวมไปถึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่แคนตาลูป ในการลดการใช้สารเคมี ลดต้นทุนการผลิต และสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค