ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 4/2565

11:00 น.
19 กันยายน 2565
ระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom
วันที่ : 19 กันยายน 2565
เวลา : 11:00 น.
ระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom
สำนักงานสภานโยบายอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 4-2565

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 3.1 บทบาทของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ต่อระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทางคุณภาพของประเทศ (NQI)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ