ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2565 (วาระลับ)

11:00 น.
2 พฤษภาคม 2565
ระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom
วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565
เวลา : 11:00 น.
ระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom
สำนักงานสภานโยบายอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2565

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2565

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 3.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานการวิจัย แห่งชาติ (วช.)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)