ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2566

11:00 น.
24 เมษายน 2566
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วันที่ : 24 เมษายน 2566
เวลา : 11:00 น.
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • รายงานการประชุม คกก. ขับเคลื่อน 1-66

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 4/2565

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 3.1 ข้อเสนอการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วย ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI for Competitiveness)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.1 สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สิงหาคม 2562 - พฤษภาคม 2566)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)