ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

รายงานการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครั้งที่ 3/2563

11:30 น.
9 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 และ 2 อาคารจตุรัสจามจุรี ชั้น 14 สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
วันที่ : 9 มีนาคม 2563
เวลา : 11:30 น.
ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 และ 2 อาคารจตุรัสจามจุรี ชั้น 14 สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2563

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อเสวนา

ระเบียบวาระที่ 3.1 การจัดทำฐานข้อมูลด้านการอุดมศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา (สืบเนื่อง)

ระเบียบวาระที่ 4.1 การแต่งตั้งคณะคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ระเบียบวาระที่ 4.2 การปรับบทบาทของกรมวิทยาศาสตร์บริการเพื่อรองรับการเป็นองค์การมหาชน ในอนาคต

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)