ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2565

11:00 น.
7 กุมภาพันธ์ 2565
ระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom
วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา : 11:00 น.
ระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom
สำนักงานสภานโยบายอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 6/2564

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อเสวนา

ระเบียบวาระที่ 3.1 การออกแบบกลไก กระบวนการทำงานและการจัดสรรทรัพยากรในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.1 ผลการดำเนินงานของสำนักงานผ่าน และเป้าหมายในอนาคต เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมนการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)