ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

รายงานการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 4/2563

11:30 น.
20 เมษายน 2563
ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 และ 2 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom
วันที่ : 20 เมษายน 2563
เวลา : 11:30 น.
ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 และ 2 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom
สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 3/2563

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 3.1 แนวทางการจัดทํากรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษา และด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อเสวนา

ระเบียบวาระที่ 4.1 แนวทางการพัฒนาระบบ Think Tank ของอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม (Think Tank Management Platform : TTMP)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (หากมี)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (หากมี)