ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 3/2562

11:30 น.
17 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชมุหว้ากอ 1-2 อาคารจัตุรัสจามจุรีชั้น 14 สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 11:30 น.
ณ ห้องประชมุหว้ากอ 1-2 อาคารจัตุรัสจามจุรีชั้น 14 สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2562

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2562

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 3.1 กลไกการดำเนินงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ Program Management Unit (PMU)

ระเบียบวาระที่ 3.2 การจัดทำงบประมาณตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562

ระเบียบวาระที่ 3.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานพัฒนาและออกแบบระบบการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ระเบียบวาระที่ 3.4 ข้อเสนอการจัดตั้ง Program Management Unit (PMU) ด้านความมั่นคงของประเทศ

ระเบียบวาระที่ 3.5 การจัดโครงสร้างส่วนราชการในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)