ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

วันประกาศ : 31 มีนาคม 2565
วันใช้บังคับ : 27 กันยายน 2565
สถานะ : มีผลบังคับใช้
ประเภท : กฎกระทรวง