ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564

วันประกาศ : 2 มีนาคม 2564
วันใช้บังคับ : 25 มกราคม 2564
สถานะ : มีผลบังคับใช้
ประเภท : กฎกระทรวง

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564