ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา การเปิดเผยและการส่งข้อมูลการอุดมศึกษา พ.ศ.2566

วันประกาศ : 18 กรกฎาคม 2566
วันใช้บังคับ : 7 กรกฎาคม 2566
สถานะ : มีผลบังคับใช้
ประเภท : กฎกระทรวง