ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่าด้วยการกำหนดข้อสัญญาที่เป็นสาระสำคัญของสัญญาให้ทุน พ.ศ. 2565

วันประกาศ : 24 มิถุนายน 2565
วันใช้บังคับ : 25 มิถุนายน 2565
สถานะ : มีผลบังคับใช้
ประเภท : ระเบียบ