ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนแก่นักวิจัยที่ดำเนินการอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2565

วันประกาศ : 4 ตุลาคม 2565
วันใช้บังคับ : 4 ตุลาคม 2565
สถานะ : มีผลบังคับใช้
ประเภท : ประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • ประกาศ กสว. เรื่อง ค่าตอบแทนนักวิจัย

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนแก่นักวิจัยที่ดำเนินการอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2565