ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่าด้วยการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมซึ่งไม่สมควรให้เป็นของผู้ใดหรือองค์กรใดเป็นการเฉพาะ พ.ศ. 2565

วันประกาศ : 24 มิถุนายน 2565
วันใช้บังคับ : 25 มิถุนายน 2565
สถานะ : มีผลบังคับใช้
ประเภท : ระเบียบ

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • ระเบียบ กสว. ผลงานวิจัยที่ไม่เป็นของบุคคลใด

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่าด้วยการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมซึ่งไม่สมควรให้เป็นของผู้ใดหรือองค์กรใดเป็นการเฉพาะ พ.ศ. 2565