ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

คำสั่งสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ที่ 1/2567 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้แทนหน่วยงานที่มิได้สังกัดกระทรวง กรรมการผู้แทนหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงซึ่งมิใช่สถาบันอุดมศึกษา และกรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ในคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)

วันประกาศ : 29 มีนาคม 2567
วันใช้บังคับ : 30 มกราคม 2567
สถานะ : มีผลบังคับใช้
ประเภท : คำสั่ง

คำสั่งสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ที่ 1/2567 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้แทนหน่วยงานที่มิได้สังกัดกระทรวง กรรมการผู้แทนหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงซึ่งมิใช่สถาบันอุดมศึกษา และกรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ในคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)