ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

วันประกาศ : 1 พฤษภาคม 2562
วันใช้บังคับ : 1 พฤษภาคม 2562
สถานะ : มีผลบังคับใช้
ประเภท : พระราชบัญญัติ

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน