ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติพ.ศ. 2562

วันประกาศ : 22 พฤศจิกายน 2562
วันใช้บังคับ : 13 ธันวาคม 2562
สถานะ : มีผลบังคับใช้
ประเภท : ระเบียบ

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • ระเบียบสรรหาผู้ทรง