ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

วันประกาศ : 5 ตุลาคม 2563
วันใช้บังคับ : 22 กันยายน 2563
สถานะ : มีผลบังคับใช้
ประเภท : ประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • ประกาศสำนักนายก แต่งตั้งผู้ทรง