ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

ประกาศสภานโยบาย เรื่อง การจัดประเภทหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

วันประกาศ : 9 สิงหาคม 2566
วันใช้บังคับ : 9 สิงหาคม 2566
สถานะ : มีผลบังคับใช้
ประเภท : ประกาศ