ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

ระเบียบสภานโยบาย ว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยบุคคลภายนอก พ.ศ. 2565

วันประกาศ : 3 มีนาคม 2566
วันใช้บังคับ : 4 มีนาคม 2566
สถานะ : มีผลบังคับใช้
ประเภท : ระเบียบ