ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

ประกาศสภานโยบาย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุนของหน่วยงานของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2565

วันประกาศ : 3 มีนาคม 2566
วันใช้บังคับ : 4 มีนาคม 2566
สถานะ : มีผลบังคับใช้
ประเภท : ประกาศ

ประกาศสภานโยบาย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุนของหน่วยงานของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2565