ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

แนวทางของสภานโยบายเกี่ยวกับการประกาศให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 แก่คนต่างด้าวซึ่งไม่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2565

วันประกาศ : 29 ธันวาคม 2565
วันใช้บังคับ : 29 ธันวาคม 2565
สถานะ : มีผลบังคับใช้
ประเภท : แนวทาง

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • แนวทางของสภานโยบายเกี่ยวกับการประกาศให้ใช้บังคับ พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโชยน์ฯ

แนวทางของสภานโยบายเกี่ยวกับการประกาศให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 แก่คนต่างด้าวซึ่งไม่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2565