ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

ระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติว่าด้วยการแจ้ง การนำส่ง การเชื่อมโยงข้อมูล การรายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมและการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยในระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง พ.ศ. 2565

วันประกาศ : 29 ธันวาคม 2565
วันใช้บังคับ : 29 มกราคม 2566
สถานะ : มีผลบังคับใช้
ประเภท : ระเบียบ

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • ระเบียบ สภช. ว่าด้วยการนำส่ง เชื่อมโยงข้อมูล

ระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติว่าด้วยการแจ้ง การนำส่ง การเชื่อมโยงข้อมูล การรายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมและการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยในระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง พ.ศ. 2565

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแจ้ง การนำส่ง การเชื่อมโยงข้อมูล การรายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยในระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการ บริหารจัดการ และวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การวิจัยและนวัตกรรม
ในภาพรวมของประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 วรรคสาม มาตรา 23 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม มาตรา 27 วรรคหนึ่ง และมาตรา 35 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 ประกอบกับมติที่ประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยการแจ้ง การนำส่ง การเชื่อมโยงข้อมูล การรายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยในระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง พ.ศ. 2565”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ในระเบียบนี้

“การวิจัย” หมายความว่า การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างเป็นระบบ อันจะทำให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง ความรู้ใหม่ หรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ ทฤษฎี แนวทางในการปฏิบัติเพื่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อสร้างนวัตกรรม อันจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

“นวัตกรรม” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ บริการ กรรมวิธีที่เกี่ยวกับการผลิต การจัดโครงสร้างองค์กร ระบบบริหารจัดการ การบริหารการเงิน ธุรกิจ การตลาด หรือในการอื่นใด ทั้งนี้ ซึ่งเป็นสิ่งใหม่หรือพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยสำคัญและนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้างทั้งในเชิงพาณิชย์และสาธารณะ

“ข้อมูลการวิจัย” หมายความว่า ข้อมูลที่เกี่ยวกับแผนงาน โครงการและผลงานการวิจัยและนวัตกรรม งบประมาณ บุคลากร ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม

“การจัดส่งข้อมูล” หมายความว่า การนำเข้าข้อมูลสู่ฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้สามารถเข้าถึงและนำข้อมูลมาใช้ได้อย่างถูกต้อง และให้หมายความรวมถึงการส่ง การนำส่งและการเชื่อมโยงข้อมูลด้วย

“ฐานข้อมูล” หมายความว่า ฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ซึ่งเป็นระบบข้อมูลสารสนเทศกลางเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติกับระบบสารสนเทศของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม

ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” หมายความว่า ข้อมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ข้อมูลที่เกี่ยวกับแผนงาน โครงการและผลงานการวิจัยและนวัตกรรม งบประมาณ บุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน มาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม

“หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาที่ดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันที่จัดการอุดมศึกษาระดับปริญญาและระดับต่ำกว่าปริญญาทั้งที่เป็นของรัฐและของเอกชน

“กสว.” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

“สำนักงานปลัดกระทรวง” หมายความว่า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

“วช.” หมายความว่า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ข้อ 4 การจัดทำฐานข้อมูลให้ดำเนินการตามหลักการจัดทำฐานข้อมูลตามประกาศสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการแจ้ง การนำส่ง การเชื่อมโยงข้อมูล การรายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน พ.ศ. 2565

ข้อ 5 ให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมผู้รับผิดชอบ หรือผู้ดำเนินการวิจัยจัดส่งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ฐานข้อมูล ทั้งนี้ ตามรูปแบบ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่ วช. กำหนด

(1) ชื่อโครงการและผู้ดำเนินการวิจัยในโครงการ ประวัติผู้ดำเนินการวิจัยและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

(2) บทคัดย่อของผลงานวิจัย

(3) งบประมาณที่ใช้ และแหล่งที่มาของงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม

(4) ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม

(5) สถานที่ทำวิจัย และแหล่งเก็บข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรม

(6) ปีที่เริ่มทำการวิจัย และระยะเวลาที่ดำเนินการวิจัย

(7) ครุภัณฑ์ที่สำคัญซึ่งใช้ในการวิจัยและนวัตกรรมตามที่ กสว. กำหนด

(8) รายงานความก้าวหน้าของโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับ ผลผลิต และการติดตามประเมินผล

(9) ผลงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

(10) ข้อมูลนวัตกรรมที่เกิดขึ้น

(11) รายงานผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของการวิจัยและนวัตกรรม

(12) แนวทางการนำผลงานการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

(13) ชื่อบทความ และวารสารที่ตีพิมพ์บทความดังกล่าว ทั้งในและต่างประเทศ

(14) รางวัล และประกาศเกียรติคุณที่ได้รับเนื่องจากการทำผลงานวิจัยและนวัตกรรม

(15) ข้อมูลอื่นตามที่สภานโยบายประกาศกำหนด

ข้อมูลตาม (1) (3) (4) (6) และ (7) ให้จัดส่งข้อมูล เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการวิจัยและนวัตกรรม

ข้อมูลตาม (8) ให้จัดส่งข้อมูลและรายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในระหว่างดำเนินการวิจัยและนวัตกรรม

ข้อมูลตาม (2) (5) (9) (10) (11) (12) (13) (14) และ (15) ให้จัดส่งข้อมูลและรายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรม เมื่อดำเนินการวิจัยและนวัตกรรมแล้วเสร็จ

ให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมจัดส่งข้อมูล และรายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตามวรรคหนึ่งเฉพาะในส่วนที่ตนมีข้อมูลดังกล่าวอยู่

กรณีผู้ดำเนินการวิจัยตามวรรคหนึ่งสังกัดหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานดังกล่าวได้จัดส่งข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามวรรคหนึ่ง ให้ฐานข้อมูลแล้ว ผู้ดำเนินการวิจัยไม่ต้องจัดส่งข้อมูลดังกล่าวอีก

ข้อ 6 ในกรณีที่ข้อมูลใดตามข้อ 5 เป็นความลับหรือมีกฎหมายหรือสัญญาคุ้มครองไม่ให้บุคคลที่สามล่วงรู้ ให้ วช. มีหน้าที่รักษาข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับหรือมิให้บุคคลที่สามล่วงรู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กสว. กำหนด โดยข้อเสนอของ วช.

ข้อ 7 การจัดส่งและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในฐานข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ วช. กำหนด โดยคำนึงถึงกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลของราชการ

ข้อ 8 ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมรวมทั้งข้อมูลวิทยานิพนธ์ รายงานการค้นคว้าอิสระ และผลงานอื่นที่นำเสนอเพื่อให้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งข้อมูลวารสารวิชาการซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ออกตามเกณฑ์มาตรฐาน Scopus, ISI, TCI (ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) หรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติหรือระดับชาติ ที่ดำเนินการในระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิตหรือนักศึกษาของตนเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานให้ฐานข้อมูล โดยจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้สำนักงานปลัดกระทรวงเพื่อรวบรวมและส่งต่อให้ฐานข้อมูล ทั้งนี้ ตามรูปแบบ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่สภานโยบายกำหนดตามข้อเสนอของสำนักงานปลัดกระทรวง

ให้สำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานของรัฐที่ให้ทุนในระดับบัณฑิตศึกษาแก่นักศึกษาที่ศึกษาในต่างประเทศจัดส่งข้อมูลวิทยานิพนธ์ รายงานการค้นคว้าอิสระ และผลงานอื่นที่นำเสนอเพื่อให้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งข้อมูลวารสารวิชาการซึ่งสถาบันอุดมศึกษาของนักศึกษาที่รับทุนเป็นผู้ออกตามเกณฑ์มาตรฐาน Scopus, ISI หรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติหรือระดับชาติ ที่จะดำเนินการในระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาที่รับทุนให้ฐานข้อมูลโดยตรง ทั้งนี้ ตามรูปแบบ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา
ที่สภานโยบายกำหนดตามข้อเสนอของ วช.

ข้อมูลที่ต้องจัดส่งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ได้แก่

(1) ชื่อโครงการวิจัยและนวัตกรรม หรือชื่อวิทยานิพนธ์ รายงานการค้นคว้าอิสระ และผลงานอื่นที่นำเสนอเพื่อให้สำเร็จการศึกษาหรือวารสารวิชาการ ชื่อนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา

(2) สถาบันการศึกษาที่สังกัด

(3) บทคัดย่อผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรือวิทยานิพนธ์ รายงานการค้นคว้าอิสระ และผลงานอื่นที่นำเสนอเพื่อให้สำเร็จการศึกษาหรือวารสารวิชาการ และรายงานฉบับสมบูรณ์

(4) งบประมาณที่ใช้ และแหล่งที่มาของงบประมาณ

(5) ข้อมูลประวัติของนักศึกษา และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

(6) สถานที่ทำวิจัย และแหล่งเก็บข้อมูลการวิจัย

(7) ปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ

(8) ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรือวิทยานิพนธ์ รายงาน
การค้นคว้าอิสระ และผลงานอื่นที่นำเสนอเพื่อให้สำเร็จการศึกษา หรือวารสารวิชาการ

(9) แนวทางการต่อยอดหรือการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรือวิทยานิพนธ์ รายงาน
การค้นคว้าอิสระ และผลงานอื่นที่นำเสนอเพื่อให้สำเร็จการศึกษา หรือวารสารวิชาการไปใช้ประโยชน์

(10) ชื่อบทความ และวารสารที่ตีพิมพ์บทความดังกล่าว ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

(11) รางวัล และประกาศเกียรติคุณที่ได้รับจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรือวิทยานิพนธ์ รายงานการค้นคว้าอิสระ และผลงานอื่นที่นำเสนอเพื่อให้สำเร็จการศึกษา หรือวารสารวิชาการ

(12) ข้อมูลอื่นตามที่ วช. กำหนด

ให้หน่วยงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจัดส่งข้อมูล และรายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรือวิทยานิพนธ์ รายงานการค้นคว้าอิสระ และผลงานอื่น หรือวารสารวิชาการ ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองเฉพาะในส่วนที่ตนมีข้อมูลดังกล่าวอยู่

ข้อ 9 ภายใต้บังคับมาตรา 22 วรรคสี่และวรรคห้า วช. สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาจเปิดเผยข้อมูลการวิจัยในฐานข้อมูลการวิจัย ตามข้อ 5 ข้อ 6 และข้อมูลอื่นตามมาตรา 24 ตลอดจนรายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ การเปิดเผยดังกล่าวให้ดำเนินการตามประกาศสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการแจ้ง การนำส่ง การเชื่อมโยงข้อมูล การรายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน พ.ศ. 2565

ข้อ 10 ให้ผู้อำนวยการ วช. รักษาการตามระเบียบนี้

ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความระเบียบนี้
ให้ผู้อำนวยการ วช. เสนอ กสว. พิจารณาวินิจฉัย คำวินิจฉัยของ กสว. ให้เป็นที่สุด

ในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง สภานโยบายอาจมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้งดใช้ระเบียบนี้ได้

ข้อ 11 ในวาระเริ่มแรก การจัดส่งข้อมูลตามระเบียบนี้ของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้
ใช้บังคับ โดยถือว่าเป็นการจัดส่งข้อมูลตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565

นายดอน ปรมัตถ์วินัย

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ