ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

คำสั่งสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ที่ 8/2565 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้แทนหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม เพื่อดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

วันประกาศ : 9 ธันวาคม 2565
วันใช้บังคับ : 27 ตุลาคม 2565
สถานะ : มีผลบังคับใช้
ประเภท : คำสั่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • คำสั่งสภานโยบาย 8/2565

คำสั่งสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ที่ 8/2565 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้แทนหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม เพื่อดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง