ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

คำสั่งสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติที่ 2/2564 เรื่อง เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (ฉบับที่ 1)

วันประกาศ : 17 มีนาคม 2564
วันใช้บังคับ : 4 กุมภาพันธ์ 2564
สถานะ : มีผลบังคับใช้
ประเภท : คำสั่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • คำสั่ง สภช 2-2564

คำสั่งสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติที่ 2/2564 เรื่อง เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (ฉบับที่ 1)