ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

คำสั่งสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้แทนหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงซึ่งไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา เพื่อดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

วันประกาศ : 17 มีนาคม 2564
วันใช้บังคับ : 4 กุมภาพันธ์ 2564
สถานะ : มีผลบังคับใช้
ประเภท : คำสั่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • คำสั่ง สภช. ที่ 1-2564

คำสั่งสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้แทนหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงซึ่งไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา เพื่อดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง