ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

คำสั่งสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติที่ 3/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายเป็นกรรมการในคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ด้านการส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรม และการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎและระเบียบ

วันประกาศ : -
วันใช้บังคับ : 10 พฤศจิกายน 2563
สถานะ : มีผลบังคับใช้
ประเภท : คำสั่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • คำสั่ง 3-2563 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ กก. พิเศษ

คำสั่งสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติที่ 3/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายเป็นกรรมการในคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ด้านการส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรม และการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎและระเบียบ