ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

คำสั่งสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติที่ 10/2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้แทนหน่วยงานที่มิได้สังกัดกระทรวงกรรมการผู้แทนหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงซึ่งไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา และกรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา เพื่อดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)

วันประกาศ : -
วันใช้บังคับ : 24 ธันวาคม 2562
สถานะ : มีผลบังคับใช้
ประเภท : คำสั่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • แต่งตั้งกรรมการ กสว

คำสั่งสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติที่ 10/2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้แทนหน่วยงานที่มิได้สังกัดกระทรวงกรรมการผู้แทนหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงซึ่งไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา และกรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา เพื่อดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)