ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

คำสั่งสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติที่ 8/2562 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

วันประกาศ : -
วันใช้บังคับ : 17 ธันวาคม 2562
สถานะ : มีผลบังคับใช้
ประเภท : คำสั่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • คำสั่งสภา 62 แต่งตั้งคกก.ติดตาม ววน.

คำสั่งสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติที่ 8/2562 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม