ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562

วันประกาศ : -
วันใช้บังคับ : 2 พฤษภาคม 2562
สถานะ : มีผลบังคับใช้
ประเภท : พระราชบัญญัติ

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวง อววน