ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

คำสั่งสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์​ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์​ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

วันประกาศ : 19 สิงหาคม 2562
วันใช้บังคับ : 19 สิงหาคม 2562
สถานะ : มีผลบังคับใช้
ประเภท : คำสั่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • คำสั่งสภา 62 แต่งตั้งประธาน กอวช.

คำสั่งสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์​ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์​ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ