ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562

วันประกาศ : -
วันใช้บังคับ : 2 พฤษภาคม 2562
สถานะ : มีผลบังคับใช้
ประเภท : พระราชบัญญัติ

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562