ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 – 2570

7 มกราคม 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • แผน อ. ฉบับปรุงปรุง ครม.