ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัติกรรม พ.ศ. 2563-2570 และแผนดานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565

10 สิงหาคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • เอกสารประกอบ

นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัติกรรม พ.ศ. 2563-2570 และแผนดานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565