ค้นหาข้อมูลและเอกสาร ล้างตัวกรอก

องค์ประกอบสภานโยบายฯ

 1. นายกรัฐมนตรี ประธานสภานโยบาย
 2. รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย รองประธานสภานโยบายคนที่หนึ่ง
 3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รองประธานสภานโยบายคนที่สอง
 4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 6. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 7. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 8. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 9. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 10. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 11. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 12. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 13. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 14. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
 15. ประธานกรรมการการอุดมศึกษา
 16. ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 17. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอุดมศึกษา
 18. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอุดมศึกษา
 19. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอุดมศึกษา
 20. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
 21. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
 22. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
 23. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์
 24. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์
 25. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์
 26. ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม จำนวนไม่เกินเก้าคน
 27. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรรมการและเลขานุการ
 28. ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ที่ปรึกษาสภานโยบาย จำนวนไม่เกินห้าคน